Condicións de venda

Inicio / Condicións de venda

Recepción do pedido

Unha vez que realiza o pedido, recibirá unha copia do mesmo por correo electrónico desglosando os importes, gastos de envío, impostos, así como outros gastos adicionais se os houbese. O mesmo pedido aparecerán os seus datos de facturación e de envío.

Envíos

Os envíos fanse mediante o servizo de Paquetería de Correos para todo o territorio peninsular e baleares. Os gastos de envío calcúlase de xeito automático ao introducir o enderezo do destinatario. 

Poderase igualmente recoller pedidos no local veciñal da comunidade de Montes en Couso.

Pagos

 Poderá utilizar cartón bancario VISA, Red 6000, MasterCard, Maestro, AMEX

Prazos de entrega

Os envíos terán un prazo máximo de entrega de 72h laborais contadas apartir do día seguinte hábil á data da realización e pago do pedido.

Cambios de devolucións

Dereito de desistencia Ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens. Para exercer o dereito de desistencia, deberá notificarnos a:

Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

Consecuencias da desistencia

En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa banda dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, como moi tarde 14 días naturais a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pago empregado por vostede para a transacción inicial, a non ser que haxa vostede disposto expresamente o contrario; en todo caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presentase unha proba da devolución dos mesmos, segundo que condición cúmprase primeiro.

Deberá vostede devolvernos ou entregarnos directamente os bens.

Sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moi tarde no prazo de 14 días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato. Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que concluíse devandito prazo. Deberá vostede asumir o custo directo de devolución dos bens. Só será vostede responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

Base normativa Art. 97.1.i) LGDCU “O dereito de desistencia non será aplicable aos contratos que se refiran a:

a) A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados.

b) A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

c) A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

d) A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

Base normativa Art. 97.1. l) LGDCU, 103 LGDCU

DEVOLUCIÓNS

·        Seu pedido poderá ser devolto nun prazo máximo de 14 días desde a súa recepción.

·         O produto debe estar estar sen desprecintar e coa súa embalaxe orixinal.

·         Debe introducir no paquete a súa folla de devolución ou se non dispón dela, a súa folla de pedido.

·         O produto deberá ser empaquetado de forma similar a como o recibiu.

·         Ante calquera dúbida pode contactar co noso servizo de atención ao cliente

Garantías

En caso de produto defectuoso, o vendedor procederá, segundo corresponda, á reparación, substitución, rebaixa do prezo ou resolución do contrato, xestións que serán gratuítas para o consumidor e usuario. O vendedor responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. O consumidor e usuario deberá informar ao vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela.